İçeriğe geç

Keynote Speakers


Assoc. Prof. Dr. Ahmet Güneyli
European University of Lefke, North Cyprus

Keynote Title
“Changing roles of the teacher in the 21st century”

Bio: He graduated from Atatürk Teacher Academy in Cyprus in 2000. Then, he graduated from Ankara University in 2003 with a master’s degree in Turkish Education and Teaching, and in the same program he completed his PhD in 2007. In 2009, he became a assistant professor and in 2015 he was awarded the title of associate professor. He was appointed to the Board of Directors of the Atatürk Teacher Academy in 2018.

He worked at the Eastern Mediterranean University in Cyprus between 2004 and 2005 at the Near East University between 2005 and 2018. He has been working at Lefke European University since 2019. Over the last 15 years, he has been working in Cyprus for teaching and programming writing and writing textbooks at the Ministry of National Education and Culture. It also provides in-service training courses for teachers. Within the framework of European Union projects, efforts are being made to improve the quality of education in Cyprus.
There are international-national articles publihed in primary education, Turkish teaching, children’s literature, program development and teacher education, national-international book chapters, and congresses in Turkey and abroad.


Prof. Dr. Fatma ÖZMEN
Cyprus Sciences University, North Cyprus
Keynote Title: “Leadership for Knowledge Management and Sustainable Innovation at the Universities”

LEADERSHIP STYLES FOR ENSURING COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITIES THROUGH INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Our age is characterised with constant change and development. Especially in recent a few decades, all of us experienced so many innovative developments that have changed our way of life tremendously. Especially, as a result of the developments in ICT, people can communicate and interact with each other easily from everywhere of the world. This situation has fostered sharing knowledge as well as has given an impetus to knowledge generation, innovation, and entrepreneurship.  As a matter of fact, the development of computers and digitalization which is called industry 3.0 phase, has been transformed to a new phase so-called industry 4.0, in which computers interact with each other without human intervention, and artificial intelligence increasingly gains power. The change, in almost every field in the world, has been an inevitable and indispensable issue.

While our world is getting smaller in the sense of communication and interaction, the organizations have been striving to maintain their vitality and competitiveness by ensuring innovation and entrepreneurship in their organizations. People can have the information about a newly developed product or service, and are able to look for the better quality and more functional ones. This situation has forced organizations to strive for providing the best services and most useful products in the cheapest possible way.

Since change is rapid and unpredictable, it is a continual struggle for the organizations to be innovative and competitive for surviving in that threatening and unstable economic environment. It is a must for the organizations to follow, hold and even shape the consumer demands for surviving in the globalized economic world.

In that context, higher education institutions are the foremost attention drawn organizations for their capacity in using and generating knowledge and educating people that will response to the needs of 4.0 industry and to the societies as well. Therefore, universities are under heavy pressure coming from the community in order to display effective leadership for fostering innovation and entrepreneurship through realizing effective education. However, most of the universities fall short in meeting the expectations and cannot produce the desired outcomes.

Even though several reasons have impacts on ensuring innovation  and entrepreneurship at universities, leadership is the most prominent among them. There is a need for leaders who believe in the importance of innovation and entrepreneurship, and demonstrate the necessary attitudes and behaviours to increase the competitiveness of the organization.

The main goal of that speech is to examine briefly the current state of the higher education institutions in the context; to explain the leadership styles for constitution of fruitful environments from the aspect of ensuring innovation and entrepreneurship, and to give some recommendations along with.

YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ARACILIĞIYLA,  ÜNİVERSİTELERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMADA

LİDERLİK TARZLARI

Çağımız, sürekli değişim ve gelişmeyle karakterizedir. Özellikle son birkaç on yılda, hepimiz, yaşantımızı önemli şekilde değiştiren yenilikçi gelişmelere şahit olduk. Özellikle bilgi iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeler sonucu, insanlar, dünyanın her tarafından, birbirleriyle iletişim kurup, etkileşim içine girebilmekteler. Bu durum, bilgi paylaşımını artırdığı kadar bilgi üretimine, yenilikçiliğe, ve girişimciliğe de hız vermektedir. Nitekim, sanayii 3.0 olarak adlandırılan bilgisayarların gelişmesi ve dijitalleşme evresi, Sanayii 4.0 adı verilen, insan müdahalesi olmadan, bilgisayarların birbiriyle etkileşim içine girdiği ve yapay zekanın gelişmeğe başladığı bir evreye dönüşmüştür. Her alanda değişim, kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir durum olmuştur.

Dünya, iletişim ve etkileşim açısından gittikçe küçülürken, örgütler, yenilikçilik ve girişimcilik sağlayarak, hayatiyetlerini ve rekabet edebilirliklerini temin etmenin mücadelesini vermektedirler. İnsanlar artık yeni geliştirilen bir ürün hakkında hemen bilgi sahibi olabiliyor ve daha kaliteli, daha işlevsel olanın arayışı içerisine girebiliyorlar. Bu durum, örgütleri, sürekli en iyi hizmeti vermesi ve en yararlı ürünü, mümkün olan en ucuz şekliyle geliştirebilmesi için gayret göstermeye zorlamaktadır.

Değişim hızlı ve tahmin edilemez olduğundan, tehditkar ve istikrarsız ekonomik ortamda, örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için, yenilikçilik sağlamanın ve rekabet edebilmenin uğraşını vermektedirler. Örgütlerin, müşteri taleplerini takip etmesi, bilmesi ve hatta biçimlendirmesi, bu küresel ekonomik dünyada devamlılıklarını sağlayabilmek için, bir zorunluluk halini almıştır.

Bu bağlamda, bilgiyi kullanma ve üretme kapasitesi yanında, 4.0 Sanayii’nin ihtiyacına yanıt verecek insan gücünü yetiştirmesi, ve toplumsal gelişmeye katkı sunabilmesi  nedeniyle,  yükseköğretim, dikkatlerin en çok üzerinde toplandığı kurumlardır. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları, yenilikçiliği ve girişimciliği hızlandırmada ve etkili eğitimi gerçekleştirmede gerekli liderliği göstermeleri için, toplumun yoğun baskısı altındadır. Ancak, çoğu üniversite, beklentileri karşılamada ve arzulanan sonuçları elde etmede yetersiz kalmaktadır.

Üniversitelerde, yenilikçiliği ve girişimciliği sağlamada, birçok neden rol oynamasına karşın, bunlar içinde en önemli olanı sergilenen liderliktir. Yenilikçiliğin ve girişimciliğin önemine inanmış, örgütün rekabet edebilme potansiyelini artırma ve topluma katkı sunma yönünde gerekli tutum ve davranışları sergileyen liderlere ihtiyaç vardır.

Bu çalışmanın amacı, belirtilen bağlamda, yükseköğretim kurumlarının durumunu kısaca  irdelemek, yenilikçilik ve girişimcilik açılarından verimli ortamların oluşturulmasına yönelik liderlik rollerini açıklamak ve bazı önerilerde bulunmaktır.

BIOGRAPHY

She received her MA degree at Bilkent University, in 1991. She, then completed her PhD, at Firat University in 1997, and, began to work as an assistant professor in the Department of Educational Sciences.  During 2008-2011, she continued her professional  life as an associate  professor. The next years, she worked at Istanbul University. In 2014, she was appointed as a professor in the area of Educational Management, Supervision, Planning and Economy, at Trakya University. And, she retired in 2015, when she was working at Kırklareli University.

She has over 90, published conference papers, articles, and book chapters. Numerous citations have been received for these works. As an advisor, she conducted, three  dissertations and thirteen master’s theses.

As a project manager, she completed, one international, and three national projects; she worked as an expert in an international Project, as well. In addition to that, she took part as a participant in two other international Projects.

She undertook several managerial tasks. She run English Language Department head,  Head of Foreign Language and Editing Commission, Head of Research and Application Centre for Disabled People, Head of Disabled People Commission, Head of Academic Assessment and Quality Development Board, Head of Lingua Programme, Senate Membership, Consultant of Academic Assessment Committee; Faculty Board Member, Executive Board Member, Head of Educational Science Department are the ones among the managerial tasks.

As member organizations, ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development); EYEDDER (Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği); and Emerald Literati Club, may be mentioned.

She is currently working at Cyprus Science University, and has given undergraduate and graduate level lectures, related to educational management, and teacher training areas.

BİYOGRAFİ

1991 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Daha sonra 1997 yılında Fırat Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nde, yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2008-2011 yılları arasında doçent olarak meslek hayatına devam etti. Sonraki yılda İstanbul Üniversitesi’nde çalıştı. 2014 yılında Trakya Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlama ve Ekonomi alanında profesör olarak atandı. 2015 yılında, Kırklareli Üniversitesi’nde çalışırken emekli oldu.

90’ın üzerinde,  yayınlanmış bildirisi, makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. Bu eserler için çok sayıda atıf alınmıştır. Bir danışman olarak, üç doktora ve on üç yüksek lisans tezi yürütmüştür.

Proje yöneticisi olarak, biri uluslararası diğer üçü ulusal olmak üzere dört proje tamamladı; uluslararası bir projede uzman olarak çalıştı. Buna ek olarak, iki uluslararası projede katılımcı olarak yer aldı.

Birçok idari görev üstlendi. İngilizce Bölüm Başkanı, Yabancı Dil ve Düzenleme Komisyonu Başkanı, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Engelliler Komisyonu Başkanı, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı, Lingua Programı Başkanı, Senato Üyeliği, Akademik Değerlendirme Komitesi Danışmanı; Fakülte Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı bu görevler içinde yer almaktadır.

Üye olduğu kuruluşlar olarak, ANDROID (Eğitimsel Gelişimi Optimize Etmeye Yönelik Afete Dayanıklılık Akademik Ağı); EYEDDER (Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği); ve Emerald Literati Kulübü, sayılabilir.

Halen Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde çalışmakta olup, eğitim yönetimi ve öğretmen yetiştirme alanında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir.


Prof. Dr. Hafize Keser
Ankara University, Turkey
Keynote Title:“Ethical Problems and Solutions in Educational Research”
“Eğitim Araştırmalarında Görülen Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri”